Garantie

Bedankt voor uw aankoop van een product van Borg & Overström. Dit document beschrijft de voorwaarden van de Borg & Overström-garantie met betrekking tot producten geproduceerd door Borg & Overström (de “Producten”). Lees het aandachtig en bewaar het op een veilige plaats.

WIE IN AANMERKING KOMT VOOR DE GARANTIE
 • Borg & Overström biedt een beperkte garantie aan de eindgebruiker van het Product. Als u optreedt als consument, heeft niets in deze garantie invloed op uw wettelijke rechten.
 • Deze beperkte garantie is alleen van toepassing als het Product correct is geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-instructies van Borg & Overström in het Verenigd Koninkrijk, een EU-lidstaat, Zwitserland of Noorwegen. Aan deze voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan als de installatie uitgevoerd is door een door Borg & Overström erkende installateur.
 • U kunt alleen een claim indienen voor Producten die bij Borg & Overström geregistreerd zijn. Producten kunnen online worden geregistreerd of door het invullen van een Beperkte Garantiekaart en deze te versturen naar Borg & Overström, Synergy House, Fakenham Road, Morton on the Hill, Norfolk, NR9 5SP, Verenigd Koninkrijk.
GARANTIETERMIJN

Borg & Overstrom biedt deze garantie voor de volgende garantietermijnen op voorwaarde dat de Producten worden gebruikt in overeenstemming met hun instructies en geïnstalleerd zijn binnen 3 maanden nadat deze aan u zijn geleverd:

 • Professionele apparatuur: een termijn van ÉÉN (1) JAAR vanaf de installatiedatum;
 • Gesloten koelsystemen (inclusief alle originele compressoren, condensors, verdampers, drogers, het originele koelmiddel en de originele verbindingsslang): een termijn van TWEE (2) JAAR vanaf de installatiedatum;
 • Professionele apparatuur gebruikt in maritieme, mobiele of luchtvaarttoepassingen: een termijn van ZES (6) MAANDEN vanaf de installatiedatum.
WAT DOOR DE GARANTIE GEDEKT WORDT
 • Borg & Overström garandeert dat uw Product aan de specificaties en eventuele bedieningsinstructies van Borg & Overström voldoet voor de desbetreffende garantietermijn zoals hierboven uiteengezet vanaf de installatiedatum van uw Product, zoals weergegeven op het garantiecertificaat behorende tot uw Product. Deze garantie is onderworpen aan de beperkingen en voorwaarden genoemd in dit document.
 • De garantie dekt de reparatie of vervanging van alle onderdelen die door Borg & Overström of een erkende Borg & Overström-distributeur als defect worden erkend. Arbeidskosten zijn niet inbegrepen.
UITSLUITINGEN – WAT WORDT NIET DOOR DE GARANTIE GEDEKT

Deze garantie is niet van toepassing als:

 • De desbetreffende garantietermijn verlopen is;
 • Het Product niet bij ons geregistreerd is;
 • Het serienummerlabel ontbreekt of onleesbaar is;
 • Het Product, of een van de onderdelen en accessoires daarvan, is aangepast of gerepareerd op een verkeerde of nalatige manier;
 • Er schade veroorzaakt is door het niet juist installeren, aansluiten, bedienen, onderhouden of reinigen van het Product in overeenstemming met de instructies van Borg & Overström, door gebruik in combinaties die niet zijn goedgekeurd in de specificaties, of door ongeautoriseerde modificaties of aanpassingen;
 • Er schade veroorzaakt is door, of als gevolg van, ongebruikelijke of onjuiste bediening;
 • Er schade veroorzaakt is door verwaarlozing, een ongeluk of andere factoren buiten onze macht (bijvoorbeeld brand, overstroming of storm);
 • Er schade veroorzaakt is door het gebruik van reserveonderdelen en verbruiksartikelen die niet van dezelfde kwaliteit zijn als originele Borg & Overström-onderdelen of verbruiksartikelen;
 • Er schade veroorzaakt is door transport of verwerking;
 • Het Product geïnstalleerd is op een plaats met een waterdruk van meer dan 3,5 bar en er geen drukregelaar gebruikt is;
 • Het Product geïnstalleerd is op een plaats met een waterdruk van minder dan 1,5 bar en er geen boosterpomp gebruikt is;
 • Er ongefilterd water in het Product gebruikt is;
 • Het product is niet gereinigd met behulp van de goedgekeurde reinigingsmiddelen en -processen die aanbevolen worden door Borg & Overström;
 • Het Product geïnstalleerd is in dezelfde ruimte als een zwembad, waardoor dit door de hoge luchtvochtigheid waarschijnlijk invloed heeft op de interne componenten van het Product.
AANVULLENDE UITSLUITINGEN

Deze garantie dekt geen:

 • Claims met betrekking tot enige andere geleden schade of verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het inhuren van vervangende apparatuur, verlies van omzet of winst, of enig verlies of schade aan andere eigendommen of artikelen die in, op of in de nabijheid van een Product zijn geplaatst;
 • Verbruiksartikelen zoals waterfilterpatronen;
 • Gebruikelijke slijtage van het Product;
 • Standaard onderhoud van het Product.
HOE TE CLAIMEN ONDER DE GARANTIE
 • Als tijdens de desbetreffende garantietermijn blijkt dat uw Product niet voldoet aan de specificaties, moet u de volgende stappen ondernemen:
  – u moet het defect binnen 14 dagen na het ontdekken van de fout en vóór het verstrijken van de garantietermijn aan Borg & Overström melden door middel van het invullen van dit formulier;
  – om een claim onder deze garantie te kunnen indienen, moet u ter verificatie de aankoopdatum, de installatiedatum en het serienummer van het Product verstrekken.
 • U bent verantwoordelijk voor het inpakken van het Product en Borg & Overström zorgt voor verzending of transport naar een Borg & Overström-reparatiecentrum. Borg & Overström zal het Product testen om te bepalen wat er, indien van toepassing, defect is.
 • Als het Product defect is en het defect wordt gedekt door deze garantie, dan zal Borg & Overström, indien mogelijk, het Product kosteloos via een geautoriseerde distributeur repareren. Dit is inclusief onderdelen. Als Borg & Overström vaststelt dat het onmogelijk is om een Product dat gedekt wordt door de garantie te repareren, dan zal het Product, naar goeddunken van Borg & Overström, worden vervangen of worden terugbetaald. Vervangen Producten worden eigendom van Borg & Overström.
 • Houd er rekening mee dat door reparatie of vervanging van een Product onder deze garantie, de garantietermijn niet wordt verlengd of opnieuw wordt gestart.
 • Als Borg & Overström vaststelt dat het Product niet defect is of dat het defect niet onder deze garantie valt, dan worden er behandelingskosten in rekening gebracht. Het bedrag van de behandelingskosten is maximaal £ 50 per apparaat. Als er een defect is dat niet onder deze garantie valt en het Product kan wel worden gerepareerd, dan zal Borg & Overström een offerte voor de reparatie van het Product verstrekken. Als u besluit dat u niet verder wilt gaan met de reparatie, dan brengt Borg & Overström vrachtkosten in rekening om het Product aan u te retourneren; deze vrachtkosten zijn niet hoger dan £ 50,00 per apparaat.
 • Als u weet waardoor het Product defect is geraakt en u een vervangend onderdeel wenst te bestellen, dan zal Borg & Overström gratis een vervangend onderdeel leveren, op voorwaarde dat u het defecte onderdeel binnen 30 dagen na ontvangst van het vervangende onderdeel aan Borg & Overström retourneert. Als u het defecte onderdeel niet binnen de gestelde termijn retourneert, dan stuurt Borg & Overström een factuur voor de prijs van het vervangende onderdeel en de bijbehorende verzendkosten.

Download WarrantyRegister Appliance