Top of page.

Garanti

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Borg & Overström. Dette dokumentet angir vilkårene for Borg & Overströms garanti for produkter som produseres av Borg & Overström (heretter kalt «produkt»). Vi anbefaler deg å lese dem nøye og og ta godt vare på dem.

HVEM KAN PÅBEROPE SEG GARANTIEN
 • Borg & Overström tilbyr en begrenset garanti overfor sluttbrukeren av produktet. Når du opptrer som forbruker, vil ingen del av denne garantien påvirke dine lovfestede rettigheter.
 • Denne begrensede garantien gjelder bare hvis produktet er korrekt installert i samsvar med Borg & Overströms installasjonsinstrukser i Storbritannia, en av EUs medlemsstater, Sveits eller Norge. Denne betingelsen vil anses som oppfylt når installasjonen er utført av en installatør autorisert av Borg & Overström.
 • Du kan bare fremsette krav i sammenheng med produkter som er registrert hos Borg & Overström. Produkter kan registreres på nettet eller ved å fylle ut et garantikort og sende det til Borg & Overström, Synergy House, Fakenham Road, Morton on the Hill, Norfolk, NR9 5SP, Storbritannia.
GARANTIPERIODE

Borg & Overström yter denne garantien i følgende garantiperioder på betingelse av at produktene brukes i henhold til instruksene og installeres innen 3 måneder etter at de leveres til deg:

 • Profesjonelle apparater og utstyr: en periode på ETT (1) ÅR fra installasjonsdato;
 • Lukkede kjølesystemer (inkludert alle originale kompressorer, kondensatorer, fordampere, tørkere, originalt kjølemiddel og originale rørforbindelser): en periode på TO (2) ÅR fra installasjonsdato;
 • Profesjonelle apparater og utstyr som anvendes i marine eller mobile bruksområder eller i luftfart: en periode på SEKS (6) MÅNEDER fra installasjonsdato
HVA DEKKES AV GARANTIEN
 • Borg & Overström garanterer at produktet ditt er i samsvar med spesifikasjonene og bruksanvisningen fra Borg & Overström i den relevante garantiperioden som er angitt over, fra produktets installasjonsdato som er oppgitt på garantisertifikatet for produktet ditt. Denne garantien er underlagt restriksjonene og vilkårene som er fastsatt i dette dokumentet.
 • Garantien dekker reparasjon eller utskifting av alle deler som anses for å være defekte av Borg & Overström eller en autorisert Borg & Overström-forhandler. Arbeidskostnader er ikke inkludert.
UNNTAK – HVA DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN

Denne garantien gjelder ikke hvis:

 • den relevante garantiperioden har utløpt;
 • produktet ikke er registrert hos oss;
 • etiketten med serienummeret mangler eller er uleselig;
 • produktet eller produktets deler eller tilbehør er endret eller reparert på en feilaktig eller skjødesløs måte;
 • skaden skyldes feil installasjon, tilkobling, bruk, vedlikehold eller rengjøring av produktet i henhold til Borg & Overströms instrukser, eller bruk i kombinasjoner som ikker er godkjent i spesifikasjonene, eller eventuelle uautoriserte modifikasjoner eller endringer;
 • skaden skyldes, eller oppstår som følge av, uregelmessig eller ukorrekt bruk;
 • skaden skyldes skjødesløshet, ulykke eller andre faktorer utenfor vår kontroll (f.eks. brann, flom eller uvær);
 • skaden skyldes bruk av reservedeler og forbruksvarer som ikke er av samme kvalitet som ekte reservedeler og forbruksvarer fra Borg & Overström;
 • skaden skyldes transport eller håndtering;
 • produktet er installert på et sted der vanntrykket er over 3,5 bar og det ikke er brukt trykkreguleringsventil;
 • produktet er installert på et sted der vanntrykket er under 1,5 bar og det ikke er brukt trykkforsterkningspumpe;
 • det er brukt ufiltrert vann i produktet;
 • produktet ikke er sterilisert med de godkjente steriliseringsproduktene og -prosessene som anbefales av Borg & Overström;
 • produktet er installert i samme rom som et svømmebasseng, hvilket medfører høy luftfuktighet som med stor sannsynlighet vil påvirke produktets indre komponenter.
ANDRE UNNTAK

Garantien dekker ikke:

 • krav knyttet til andre skader eller tap som oppstår, inkludert – men ikke begrenset til – leie av erstatningsutstyr, tapte forretningsmuligheter eller inntekter, eller noen form for tap av eller skade på annen eiendom eller gjenstander plassert i eller i nærheten av produktet;
 • forbruksvarer som vannfilterinnsatser;
 • normal bruksslitasje på produktet;
 • rutinemessig vedlikehold av produktet.
HVORDAN FREMSETTE KRAV UNDER GARANTIEN
 • Hvis du i løpet av den relevante garantiperioden finner at produktet ditt ikke oppfyller spesifikasjonene, må du gjøre følgende:
  – du må melde fra om defekten til Borg & Overström innen 14 dager atter at feilen ble oppdaget og før garantiperiodens utløpsdato, ved å fylle ut dette skjemaet ;
  – for å fremsette et krav under denne garantien må du kunne legge frem bevis for kjøpsdato og installasjonsdato samt produktets serienummer.
 • Du vil ha ansvaret for å pakke produktet på en forsvarlig måte, og Borg & Overström vil ordne frakt til et av Borg & Overströms reparasjonssentre. Borg & Overström skal teste produktet for å fastslå om det finnes noen defekt, og eventuelt hva denne består i.
 • Hvis produktet er defekt og defekten er dekket av denne garantien, skal Borg & Overström om mulig reparere eller ordne med reparasjon av produktet gjennom en autorisert distributør uten kostnader for deg. Dette vil omfatte deler. Hvis Borg & Overström kommer frem til at det ikke lar seg gjøre å reparere produktet i henhold til garantien, skal Borg & Overström etter eget skjønn erstatte produktet eller refundere produktets kjøpsverdi. Produkter som erstattes, overdras til Borg & Overström.
 • Merk at reparasjon eller erstatning av et produkt under denne garantien ikke vil føre til at garantiperioden forlenges eller startes på nytt.
 • Hvis Borg & Overström kommer frem til at produktet ikke er defekt, eller at defekten ikke er dekket av denne garantien, vil du bli pålagt å betale kostnadene ved henting. Hentekostnadene vil ikke overskride £ 50 per apparat. Hvis det foreligger en defekt som ikke er dekket av garantien, men som kan repareres, skal Borg & Overström tilby et prisoverslag for reparasjon av produktet. Hvis du beslutter å ikke få reparasjonen utført, vil Borg & Overström kreve at du betaler kostnadene ved levering av produktet tilbake til deg. Dette beløpet skal ikke overskride £ 50,00 per apparat.
 • Hvis du vet hva som har forårsaket produktets defekt og ønsker å bestille en reservedel, skal Borg & Overström stille til veie en reservedel gratis på betingelse av at du returnerer den defekte delen til Borg & Overström innen 30 dager etter mottak av reservedelen. Hvis du ikke returnerer den defekte delen innenfor det angitte tidsrommet, vil Borg & Overström utstede en faktura for prisen på reservedelen og levering av denne.

Download Warranty   Register Appliance