Top of page.

Garanti

Tack för att du har köpt en produkt från Borg & Overström. Detta dokument beskriver villkoren för Borg & Overströms garanti i samband med produkter som tillverkats av Borg & Overström (”Produkterna”). Läs dokumentet noga och spara för framtida referens.

VEM ÄR BERÄTTIGAD TILL GARANTIN?
 • Borg & Overström erbjuder en begränsad garanti till Produktens slutköpare. Ingenting i denna garanti påverkar dina lagstadgade konsumenträttigheter.
 • Denna begränsade garanti är endast giltig om Produkten installerats på korrekt sätt och i enlighet med Borg & Overströms installationsanvisningar i Storbritannien, en EU-medlemsstat, Schweiz eller Norge. Detta villkor anses ha mötts då installationen utförts av installatör auktoriserad av Borg & Overström.
 • Du kan endast begära ersättning i samband med Produkter som registrerats hos Borg & Overström. Produkter kan registreras online eller genom att skicka ett ifyllt garantikort via post till Borg & Overström, Synergy House, Fakenham Road, Morton on the Hill, Norfolk, NR9 5SP, Storbritannien.
GARANTIPERIOD

Borg & Overström tillhandahåller denna garanti för följande garantiperioder, med förbehåll att Produkterna används enligt instruktionerna och installeras inom 3 månader efter leveransdatum:

 • Professionella apparater och utrustning: en period på ETT (1) ÅR efter installationsdatum.
 • Slutna kylsystem (inklusive alla kompressorer, kondensatorer, förångare, avfuktare, köldmedel och anslutningsrör i original): en period på TVÅ (2) ÅR efter installationsdatum.
 • Professionella apparater och utrustning för bruk i marina, mobila eller flygtekniska miljöer: en period på SEX (6) ÅR efter installationsdatum.
VAD TÄCKS AV GARANTIN?
 • Borg & Overström garanterar att din Produkt överensstämmer med specifikationerna och samtliga bruksanvisningar som Borg & Overström tillhandahåller under gällande garantiperiod enligt ovan, räknat från det installationsdatum som visas på produktens garantibevis. Denna garanti gäller med förbehåll för de villkor och begränsningar som anges i detta dokument.
 • Garantin täcker reparation eller utbyte av samtliga delar, som Borg & Overström eller en av Borg & Overström auktoriserad distributör bedömer vara defekta. Arbetskostnader omfattas inte.
UNDANTAG – VAD FÖRSÄKRINGEN INTE OMFATTAR

Garantin gäller inte om:

 • Den gällande garantiperioden har utgått.
 • Produkten inte har registrerats hos oss.
 • Etiketten med serienumret saknas eller är oläsbar.
 • Produkten eller någon av dess delar eller tillbehör har ändrats eller reparerats på ett felaktigt eller oaktsamt sätt.
 • Skadan har orsakats genom underlåtenhet att korrekt installera, koppla in, använda, underhålla eller rengöra Produkten i enlighet med Borg & Overströms instruktioner, eller genom att Produkten använts i en kombination som inte är godkänd enligt specifikationerna, eller genom oauktoriserade modifieringar eller förändringar.
 • Skadan har orsakats av, eller är ett resultat av, onormal eller felaktig användning.
 • Skadan har orsakats av försummelse, olyckshändelse eller andra faktorer utom vår kontroll (t.ex. eldsvåda, översvämning eller stormar).
 • Skadan har orsakats av användning av reservdelar eller tillbehör, vars kvalitet inte motsvarar kvaliteten hos originaldelar eller förbrukningsvaror från Borg & Overström.
 • Skadan har uppkommit under transport eller hantering.
 • Produkten har installerats på en plats där vattenledningstrycket är större än 3,5 bar och en tryckregleringsventil inte har använts.
 • Produkten har installerats på en plats där vattenledningstrycket är mindre än 1,5 bar och en tryckstegringspump inte har använts.
 • Ofiltrerat vatten har använts i Produkten.
 • Produkt nie został odkażony przy użyciu zatwierdzonych środków dezynfekujących i procedur zalecanych przez Borg & Overström;
 • Produkten har installerats i samma lokal som en simbassäng, p.g.a. den påverkan den höga luftfuktigheten sannolikt har på Produktens interna komponenter.
YTTERLIGARE UNDANTAG

Garantin täcker inte:

 • Begäran om ersättning i samband med andra skador eller förluster, inklusive, utan begränsning, hyra av ersättningsutrustning, förlust av affärsmöjligheter eller inkomster, eller förlust av eller skador på annan egendom eller andra föremål som placerats i eller i närheten av en Produkt.
 • Förbrukningsvaror som vattenfilterpatroner.
 • Normalt slitage.
 • Rutinmässigt underhåll av Produkten.
HUR DU BEGÄR ERSÄTTNING ENLIGT GARANTIN
 • Om du under gällande garantiperiod finner att Produkten inte överensstämmer med specifikationerna ska du göra följande:
  – Du måste rapportera felet till Borg & Overström inom 14 dagar efter att felet upptäckts, och innan garantiperiodens slut, genom att fylla i blanketten nedan.
  – För att kunna begära ersättning enligt garantin måste du tillhandahålla köpbevis, bevis på installationsdatum och Produktens serienummer.
 • Du är ansvarig för att Produkten förpackas på lämpligt sätt. Borg & Overström ordnar frakt eller transport till ett av Borg & Overströms reparationscenter. Borg & Overström testar Produkten för att fastställa vilka, om några, defekter som föreligger.
 • Om Produkten är defekt och defekten täcks av garantin, ska Borg & Overström, om möjligt, reparera eller organisera reparation av Produkten hos en auktoriserad distributör utan kostnad för dig. Kostnader för reservdelar omfattas. Om Borg & Overström fastställer att det är omöjligt att reparera Produkten enligt garantin, ska Produkten, enligt Borg & Overströms gottfinnande, antingen bytas ut eller återbetalas. Utbytta Produkter blir Borg & Overströms egendom.
 • Var god notera att reparation eller byte av en Produkt enligt denna garanti inte medför att garantiperioden förlängs eller förnyas.
 • Om Borg & Overström fastställer att Produkten inte är defekt, eller att defekten inte täcks av garantin, debiteras du en hämtningsavgift. Denna hämtningsavgift ska inte överskrida 50 GBP per apparat. Om det är fråga om en defekt som inte täcks av garantin, men Produkten kan repareras, ska Borg & Overström tillhandahålla en prisuppgift för reparation av Produkten. Om du bestämmer att Produkten inte ska repareras, återsänds Produkten till dig och du debiteras en fraktkostnad för detta. Denna fraktavgift ska inte överskrida 50 GBP per apparat.
 • Om du känner till orsaken bakom Produktens defekt och vill beställa en reservdel, tillhandahåller Borg & Overström denna reservdel kostnadsfritt, förutsatt att du returnerar den defekta delen till Borg & Overström inom 30 dagar efter att du mottagit reservdelen. Om du inte skickar den defekta delen till Borg & Overström inom denna tidsperiod, skickar Borg & Overström en faktura för kostnaden för reservdelen och frakten av densamma.

Download Warranty   Register Appliance