Top of page.

Gwarancja

Dziękujemy za zakup produktu Borg & Overström. Niniejszy dokument określa warunki gwarancji Borg & Overström w odniesieniu do produktów marki Borg & Overström („produkty”). Proszę przeczytać go uważnie i zachować do późniejszego wglądu.

KOMU PRZYSŁUGUJE GWARANCJA
 • Borg & Overström oferuje ograniczoną gwarancję dla ostatecznego nabywcy produktu. W przypadku nabywcy będącego konsumentem, żadne postanowienie niniejszej gwarancji nie wpływa na ustawowe prawa tego konsumenta.
 • Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt został prawidłowo zainstalowany zgodnie z instrukcjami montażowymi Borg & Overström i ma zastosowanie na terenie Wielkiej Brytanii, państwa członkowskiego UE, Szwajcarii lub Norwegii. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli instalacja została przeprowadzona przez instalatora autoryzowanego przez Borg & Overström.
 • Reklamacja może zostać złożona tylko w odniesieniu do produktów zarejestrowanych w Borg & Overström. Produkty można zarejestrować online lub poprzez wypełnienie karty ograniczonej gwarancji i przesłanie jej do Borg & Overström pod adres Synergy House, Fakenham Road, Morton on the Hill, Norfolk, NR9 5SP, Wielka Brytania.
OKRES GWARANCJI

Borg & Overstrom udziela gwarancji na następujące okresy gwarancyjne, pod warunkiem, że produkty używane są zgodnie z instrukcjami oraz zainstalowane zostały w ciągu 3 miesięcy od dostawy do nabywcy:

 • urządzenia i wyposażenie profesjonalne: okres JEDNEGO (1) ROKU od daty instalacji;
 • zamknięte systemy chłodzenia (w tym wszystkie oryginalne sprężarki, skraplacze, parowniki, osuszacze, oryginalny czynnik chłodniczy i oryginalne przewody łączące): okres DWÓCH (2) LAT od daty instalacji;
 • urządzenia i wyposażenie profesjonalne do zastosowania morskiego, mobilnego lub lotniczego: okres SZEŚCIU (6) MIESIĘCY od daty instalacji.
CO JEST OBJĘTE GWARANCJĄ
 • Borg & Overström gwarantuje, że produkt będzie zgodny z dostarczonymi przez Borg & Overström specyfikacjami i instrukcjami obsługi w trakcie danego okresu gwarancyjnego (określonego powyżej), rozpoczynając od daty instalacji produktu zgodnie z certyfikatem gwarancyjnym produktu. Niniejsza gwarancja podlega ograniczeniom i warunkom zawartym w niniejszym dokumencie.
 • Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części uznanych za wadliwe przez Borg & Overström lub autoryzowanego dystrybutora Borg & Overström. Koszty robocizny nie są uwzględnione.
WYŁĄCZENIA – CO NIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ

Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli:

 • minął okres objęty gwarancją;
 • produkt nie został zarejestrowany;
 • brakuje etykiety z numerem seryjnym lub jest on nieczytelny;
 • produkt lub jakiekolwiek jego części zostały zmodyfikowane lub były naprawiane w nieodpowiedni lub niedbały sposób;
 • uszkodzenia zostały spowodowane przez instalację, podłączenie, obsługę, konserwację lub czyszczenie produktu wykonane niezgodnie z instrukcjami Borg & Overström lub przez wykorzystanie produktu w konfiguracjach niezatwierdzonych w specyfikacjach lub w wyniku wszelkich nieautoryzowanych modyfikacji lub zmian;
 • uszkodzenia zostały spowodowane przez lub w wyniku niestandardowej lub nieprawidłowej obsługi;
 • uszkodzenia zostały spowodowane zaniedbaniem, wypadkiem lub innymi czynnikami pozostającymi poza naszą kontrolą (np. pożar, powódź lub burze);
 • uszkodzenia zostały spowodowane w wyniku użycia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, których jakość nie odpowiada jakości oryginalnych części lub materiałów eksploatacyjnych Borg & Overström;
 • uszkodzenia zostały spowodowane podczas transportu lub przeładunku;
 • produkt został zainstalowany w miejscu, gdzie ciśnienie wody w sieci jest wyższe niż 3,5 bara i nie użyto zaworu regulacji ciśnienia;
 • produkt został zainstalowany w miejscu, gdzie ciśnienie wody w sieci jest niższe niż 1,5 bara i nie użyto pompy do podnoszenia ciśnienia;
 • w produkcie wykorzystano niefiltrowaną wodę;
 • produkt nie został odkażony przy użyciu zatwierdzonych środków dezynfekujących i procedur zalecanych przez Borg & Overström;
 • produkt został zainstalowany w tym samym pomieszczeniu co basen pływacki i ze względu na wysoką wilgotność może mieć to wpływ na wewnętrzne komponenty produktu.
DODATKOWE WYŁĄCZENIA

Gwarancja nie obejmuje:

 • roszczeń z tytułu jakichkolwiek innych szkód lub strat w tym, między innymi: wynajmu sprzętu zastępczego; pogorszenia stanu przedsiębiorstwa lub utraty zysków; utraty lub uszkodzenia innego mienia lub przedmiotów umieszczonych w pobliżu produktu;
 • materiałów eksploatacyjnych takich jak wkłady filtrujące do wody;
 • zwyczajnego zużycia produktu;
 • rutynowej konserwacji produktu.
SPOSÓB WNOSZENIA REKLAMACJI W RAMACH GWARANCJI
 • Jeśli podczas okresu gwarancyjnego okaże się, że produkt nie jest zgodny ze specyfikacją, należy wykonać następujące czynności.
  – Należy zgłosić usterkę do Borg & Overström w ciągu 14 dni od wykrycia wady oraz przed upływem okresu objętego gwarancją za pośrednictwem poniższego formularza.
  – Aby złożyć reklamację w ramach niniejszej gwarancji, należy przekazać dowód daty zakupu i instalacji oraz numer seryjny produktu.
 • Nabywca jest odpowiedzialny za spakowanie produktu, a Borg & Overström zorganizuje przesyłkę lub transport do centrum naprawczego Borg & Overström. Borg & Overström przeprowadzi test produktu w celu ustalenia, czy wada rzeczywiście istnieje.
 • Jeśli produkt jest wadliwy, a wada objęta jest niniejszą gwarancją, Borg & Overström dokona naprawy (w miarę możliwości) lub ustaleń dotyczących naprawy produktu za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora bez obciążania nabywcy żadnymi kosztami. Powyższe dotyczy kosztów części. Jeżeli Borg & Overström ustali, że naprawa jakiegokolwiek produktu objęta gwarancją jest niemożliwa, produkt zostanie wymieniony lub zwrócony, według uznania Borg & Overström. Zwrócone produkty stają się własnością Borg & Overström.
 • Należy pamiętać, że naprawa lub wymiana jakiegokolwiek produktu objętego niniejszą gwarancją nie spowoduje przedłużenia lub rozpoczęcia nowego okresu gwarancji.
 • Jeśli Borg & Overström ustali, że produkt nie jest wadliwy lub wada nie jest objęta niniejszą gwarancją, zostanie naliczona opłata za pobranie przesyłki. Opłata za pobranie nie przekroczy kwoty 50 GBP za urządzenie. Jeśli produkt jest wadliwy i wada nie jest objęta niniejszą gwarancją, a produkt nadaje się do naprawy, Borg & Overström dostarczy wycenę naprawy produktu. Jeśli nabywca zdecyduje, że nie chce, aby wykonano naprawę, Borg & Overström pobierze opłatę za przewóz, aby zwrócić mu produkt. Taka opłata za przewóz nie przekroczy 50 GBP za urządzenie.
 • W przypadku, gdy nabywca jest świadomy, co spowodowało uszkodzenie produktu i chce zamówić część zamienną, Borg & Overström dostarczy bezpłatnie część zamienną pod warunkiem, że nabywca zwróci uszkodzoną część do Borg & Overström w ciągu 30 dni od otrzymania części zamiennej. Jeśli nabywca nie zwróci wadliwej części w wyznaczonym czasie, Borg & Overström wystawi fakturę na cenę części zamiennej i koszty jej przesyłki.

Download Warranty   Register Appliance


Our drinking water solutions are available through selected partners.

Find a distributor